Bierfusten jupiler
Bierfusten Dommelsch
Bierfusten hertog jan
bierfusten heineken
bierfusten jupiler
bierfusten dommeslch
bierfusten hertog jan
bierfusten bier fust
jupiler jupiler dommelsch
dommelsch 50 liter fust
Bier fusten jupiler
Bier fusten Dommelsch
Bier fusten hertog jan
bier fusten heineken
bier fusten jupiler
bier fusten dommeslch
bierfusten hertog jan
bierfusten bier fust
jupiler jupiler dommelsch
jupiler 50 liter fust
06-46551199Start | Adres | Vragen | Voorwaarden | Nieuws | Waarom bierfusten.nl06-46551199
   
 

Bierfusten menu:

 
 • Bierfusten
 •        - Dommelsch
         - Erdinger
         - Hertog Jan
         - Hoegaarden
         - Huismerk
         - Jupiler
         - Liefmans
         - Palm
   
 • Wijnen
 •        - Buitenzorg
         - J.Forster
   
 • Frisdrank
 •        - Chaudfontaine
         - Coca cola
         - Fanta
         - Finley
         - Lipton
         - Minute Maid
         - Nutricia
         - Royal Club
         - Spa
         - Sprite
         - Varesa
   
 • Kratten
 •        - Hertog Jan
         - Hoegaarden
         - Jupiler
         - Jupiler Green
         - Leffe Blond
         - Leffe Dubbel
         - Leffe Triple
   
 • Accessoires
 •        - Kunststof Bierbeker
   
 • Koolzuur
 •        - Koolzuur
   
   
   
  Dommelsch fusten:
   
  Fust 50 liter
  € 119,98 incl. BTW
   
   

  Algemene voorwaarden

  Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Bierfusten

  1. Bierfusten Algemeen
  Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor al onze bierfusten aanbiedingen en elke met ons afgesloten transactie. De opdracht van cliënt geldt als acceptatie van deze Voorwaarden. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden geen andere voorwaarden. Indien bij een bepaalde bierfusten aanbieding of transactie bijzondere voorwaarden zijn vermeld, gelden deze bijzondere voorwaarden naast en boven deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
  2. Bierfusten Offertes
  Alle offertes van bierfusten.nl zijn steeds vrijblijvend en gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens. Transacties binden slechts indien zij schriftelijk zijn bevestigd of een aanvang met hun uitvoering is gemaakt. Indien de opdracht voor de uitvoering of aanneming van het werk niet aan ons wordt gegeven, dient onze aanbieding, compleet – dus voorzien van alle eventuele bijlagen – binnen tien dagen na de beslissingsdatum aan ons te worden geretourneerd.
  3. Bierfusten Aanbetaling
  Bierfusten.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen tenminste tien dagen voor aanvang van het evenement en een contante betaling van een extra 30% bij installatie c.q. aanvang van het evenement. Indien door enige reden de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.
  4. Voorzieningen ten behoeve van het evenement
  De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van een dusdanige accommodatie als in de overeenkomst staat vermeldt. Voldoen deze voorzieningen niet aan de in de overeenkomst vastgelegde eisen dan is Bierfusten.nl gemachtigd het evenement geen doorgang te laten vinden. De opdrachtgever zal in een dergelijk geval wel het overeengekomen honorarium verschuldigd zijn. De stroomvoorziening dient aan de gestelde eisen te voldoen zoals door Bierfusten.nl opgegeven. Bierfusten.nl is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die mocht ontstaan door problemen met de stroomvoorziening, zoals te laat beginnen van het evenement. Opdrachtgever dient alle mogelijke voorzieningen te treffen dat aan de door Bierfusten.nl en door derden gebruikte apparatuur geen schade kan ontstaan, voor eventuele schade is opdrachtgever aansprakelijk.
  5. Overeenkomst met bierfusten.nl
  De overeenkomst wordt eerst bindend voor Bierfusten.nl door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging. Elke met Bierfusten.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Bierfusten.nl is gerechtigd indien de bereikbaarheid dermate slechts is (trappen e.d.) dat de werkzaamheden, zoals laden en lossen, niet uitgevoerd kunnen worden de overeenkomst te annuleren. Laden en lossen moet zo dicht mogelijk bij de desbetreffende ruimte(s) kunnen geschieden.
  6. Annuleren
  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de diensten weigert af te nemen, is hij verplicht de door Bierfusten.nl reeds gemaakte kosten, inclusief loon en sociale lasten, over te nemen. Tevens kan Bierfusten.nl bij wegen van schadeloosstelling van de opdrachtgever vorderen de in het contract c.q. opdrachtbevestiging overeengekomen uitkoopsom. Opdrachtgever is daarnaast verplicht Bierfusten.nl te vrijwaren van tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering der opdracht. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bierfusten.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
  7. Termijnen
  Opgegeven termijnen gelden onder beperkt voorbehoud. De termijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Bierfusten.nl zijn haar diensten te leveren. Bierfusten.nl dient de opdrachtgever direct op de hoogte te brengen van eventuele vertragingen c.q. annuleren.
  8. Organiseren van feesten e.d.
  De door Bierfusten.nl uit te voeren werkzaamheden zullen vooraf met opdrachtgever besproken worden. De opdrachtgever zal te kennen geven binnen welk budget en binnen welke tijdsschaal het geheel uitgevoerd dient te worden. Eventuele wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan Bierfusten.nl doorgegeven worden, voor te laat of mondeling doorgegeven wijzigingen is opdrachtgever aansprakelijk. Zij zal in deze gevallen Bierfusten.nl vrijwaren voor aanspraken van derden.
  9. Afspraken
  Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bierfusten.nl binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
  10. Aansprakelijkheid
  Bierfusten.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven, of daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. Bierfusten.nl is niet aansprakelijk voor schade aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden. Bierfusten.nl zal niet gehouden zijn enige geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, wat de aard van de schuld ook is. Bierfusten.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het falen van de techniek. Schade ontstaan door het publiek is voor rekening van de opdrachtgever, deze dient alle mogelijke voorzieningen te treffen opdat geen schade aan Bierfusten.nl haar apparatuur of aan apparatuur van derden kan ontstaan. Bierfusten.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schades voor de opdrachtgever ten gevolge van het niet tijdig kunnen leveren van goederen danwel voorzieningen door omstandigheden buiten Bierfusten.nl haar invloedssfeer liggende oorzaken. Bierfusten.nl is niet aansprakelijk voor de uit het eventueel niet goed functioneren van installaties c.q. apparatuur of anderszins veroorzaakte gevolgen. Schade ongeacht de aard daarvan, door schuld of nalatigheid van Bierfusten.nl of voor haar werkzame personen is voor rekening en risico van opdrachtgever. In het geval van schade aan of verlies van installaties en/of apparatuur en/of goederen welke door Bierfusten.nl aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ten tijde van een evenement door schuld of nalatigheid van opdrachtgever, komt deze schade en de vervolgschade die dit voor Bierfusten.nl voor gevolg heeft volledig voor rekening van opdrachtgever. Bierfusten.nl is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen die tijdens of na het evenement in of op eigendommen van Bierfusten.nl zijn achtergelaten door opdrachtgever of anderen ongeacht de oorzaak van het verlies of de schade. Opdrachtgever is ingeval van een dergelijk verlies of schade steeds aansprakelijk en bij eventuele aanspraken van derden te dier zake gehouden Bierfusten.nl schadeloos te stellen en op diens verzoek te vrijwaren. Opdrachtgever vrijwaart Bierfusten.nl tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangt.
  11. Wanprestatie en ontbinding
  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreken zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bierfusten.nl ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Bierfusten.nl eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vordering, die Bierfusten.nl op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
  12. Overmacht
  Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, geheel of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Bierfusten.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bierfusten.nl, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Bierfusten.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor haar overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Bierfusten.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel naar haar eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
  13. Prijzen
  Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Bierfusten.nl niet. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
  14. Betaling
  Alle leveringen door Bierfusten.nl dienen contant bij aflevering te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. In alle andere gevallen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bierfusten.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. Bierfusten.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Bierfusten.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
  15. Geschillen
  Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Bierfusten.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is. Op de rechtsverhouding tussen Bierfusten.nl en haar opdrachtgever is alleen Nederlands recht van toepassing.
  Retour volle fusten
  Bierfusten.nl is gerechtigd om de bij het retourneren van reeds bestelde fusten een bedrag van € 10,- per fust voor een fust van 50 liter en € 7,50, voor een fust van 30 liter in rekening te brengen voor de diverse reeds gemaakte kosten.

   
   Bierfusten bestellijst:
  Nog geen artikel toegevoegd.

  Totaal0,--
  Wijzigen    
   
   
   
   
   
   
  Bierfusten.nl

  jupiler 50liter:
   
  Fust 50 liter
  € 119,98 incl. BTW
   
   
   
  LET OP !
  Wij bezorgen niet en
  bij het afhalen in Gilze,
  wordt uw leeftijd gecheckt.
  bierfusten jupiler dommelsch hertog jan grolsch bierfusten bierfust fust bier tap bierfusten bierfusten tap jupiler heineken skippa
  fusten vaten tapbier dommelsch goedkoop jupiler grolsch fustje 50 liter 20 liter 30 liter bierfusten bierfusten goedkoop heineken grolsch jupiler inbev interbrew
  Bierfusten kopen nederland breda tilburg waalwijk den bosch vught eindhoven oirschot vessem made oosterhout bierfusten kopen verkoop inkoop